Menu
0
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis!
Gratis verzenden vanaf €75,-
Achteraf betalen? Geen probleem!
Montage service in Houten!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Xenon Odijk:

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed geborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

Xenon Odijk
Zeilschip 3-10
3991CT Houten
Tel: 06-58 78 78 25
KvK-nummer: 72779330
BTW-nummer: NL002253869B86
E-mail: [email protected]

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Xenon Odijk via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel Xenon Odijk als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Xenon Odijk zijn vrijblijvend. Xenon Odijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Xenon Odijk zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Xenon Odijk. Zolang Xenon Odijk de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Xenon Odijk, dan is Xenon Odijk hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Xenon Odijk behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.5 Door bij ons te bestellen – via de website  – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

Artikel 4. Prijzen/verzendkosten/betaling/eigendomsvoorbehoud/wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt Xenon Odijk maximaal €6,95 in rekening. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Xenon Odijk behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

4.3 Xenon Odijk werkt door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Xenon Odijk de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Xenon Odijk totdat de gehele betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering

5.1 Xenon Odijk verzendt alle bestellingen in principe binnen 1 werkdag na ontvangst van de gehele betaling via PostNL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. 

5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als de consument niet tijdig heeft betaald of als er sprake is van overmacht aan de zijde van Xenon Odijk of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.5 Xenon Odijk streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Xenon Odijk zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retournering/garantie

6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 10 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor de retourzending aanmelden via [email protected] waarnaar Xenon Odijk verder zal informeren over de verdere te nemen stappen. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een ander product of het factuurbedrag, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug.

6.5 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (exclusief de standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren.  

6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Xenon Odijk zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

6.7 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.8 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

  1.     Het artikel gebruikt is
  2.     Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
  3.     De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
  4.     De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
  5.     Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Xenon Odijk heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Xenon Odijk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Xenon Odijk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Xenon Odijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Xenon Odijk zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de consument aan Xenon Odijk schriftelijk opgave doet van een adres, is Xenon Odijk gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Xenon Odijk schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Xenon Odijk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit Xenon Odijk deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Xenon Odijk in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Xenon Odijk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Xenon Odijk is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Xenon Odijk beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Xenon Odijk, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Xenon Odijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Xenon Odijk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De consument geeft Xenon Odijk in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

10.5 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Xenon Odijk schriftelijk anders aangeeft.

10.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Xenon Odijk, zal Xenon Odijk naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis